unionenCoventry ønsker å bli tatt opp som medlemsklubb og uendrede kontingenter i SBF.

 

 

Referat fra styremøte i SBF 08. oktober 2018

 

Tilstede: Trond Fuhre, Finn Morten Steen, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Tor Sandø (på skype) og Harald Unhjem.

Sted:    Hos Anders Christensen (Høvik skole)

Møtetid: 17.00 – 19.30

Referent: Harald Unhjem

1.         Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat.

            Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat fra styremøte 21.08.2018 ble gjennomgått og godkjent.

           

2.         Nytt fra klubbene:

            Coventry ønsker å bli tatt opp som medlemsklubb.

            Charlton, Fleetwood og Peterborough  fortsetter som kontaktklubber.

            Leyton Orient endrer status fra hovedmedlemsklubb til kontaktklubb.

 

3.         Regnskapet.

            Finn Morten orienterte om regnskapet for regnskapsperioden 01.10.2017 – 30.09.2018.

            Ved utløpet av regnskapsperioden 30.09.2018 viser regnskapet et underskudd på kr 9.062. Det er da utestående annonseinntekter som ikke er betalt pr. 08.10.2018 på kr 13.000 som ikke er tatt med. Purres opp av Finn Morten.

 

4.         Web, nettsidene og Facebook

            Endres etter årsmøtet. Gjennomføres også endringer i Brønnøyregistrene etter årsmøtet.

            Groundhoppersiden gjennomgås også etter årsmøtet.

           

5.         Årsmøtet 2018

            Utkast til agenda for årsmøtet på Scotsman lørdag 3. nov. 2018 kl. 12.00 ble gjennomgått i fellesskap.

            Til de enkelte punktene bemerkes særskilt:

            Pkt. 1: Harald tar oppdraget som referent.

            Pkt. 5: Kontingenter foreslås uendret. Honorar for styret foreslås uendret.

            Pkt. 6: Coventry tas opp som hovedmedlemsklubb. Oldham avventes. Peterborough, Charlton og Fleetwood Town fortsetter som kontaktklubber.

            Leyton Orient går fra hovedmedlemsklubb til kontaktklubb.

            Pkt. 7: Forslag til årsmøtet: Vedtektsendring utarbeides av Anders/Trond slik at styret kan utvides til å være inntil 7 medlemmer.

            Pkt. 8: Valg. Styret har mottatt valgkomiteens innstilling til nytt styre, revisorer og valgkomité.

 

6.         Håndboka

            Det er fremdeles 2 kasser eller ca. 350 eks. igjen som er overtatt av Anders. Disse bør vi ta sikte på og dele ut på dugnad. Forslag om at Anders tar med en del til årsmøtet.

 

7.         Samarbeidspartnere og arrangementer

            Neste arrangement er årsmøtet på Scotsman lørdag 3. nov. 2018 kl. 12.00.

            Quiz-kveld fastsettes over nyttår.

            Groundhoppertur vurderes over nyttår.

 

8.         Eventuelt

            Snarøya ble opplyst å være uaktuell for arrangement av supportercupen, og dermed blir Skeid-banen mest sannsynlig det aktuelle stedet for arrangementet som er tidfestet til lørdag 1. juni 2019. AC kontakter vår kontakt i Skeid.

**********

Neste styremøte fastsettes på årsmøtet, men er tentativt fastsatt til tirsdag 6. november kl. 17.00 hos Harald i Stortingsgata 30, 7. etg. vis a vis Nationaltheatret (det står Volvat i fronten på bygget).